Hjem » 2007 Göran Persson

Sofie-prisen 2007

tildeles den tidligere svenske Statsministeren

Göran Persson

Göran Persson (f. 1949), Statsminister i Sverige fra 1996 til 2006 tildeles Sofie-prisen 2007 for sitt politiske lederskap innenfor klimapolitikken. Under Göran Persson har Sverige blitt et foregangsland innen miljø. Persson har brukt den makten det svenske folket ga ham til å omsette ”folkeviljen” i en ambisiøs og langsiktig miljøpolitikk. Han har tatt konkret tak i vår tids viktigste utfordring og vist vei for andre lands politiske ledere ved å gå atskillig lenger enn hva Kyoto-protokollen krever.

From know how - to do NOW ! er motto for Sofie-prisens 10-årsubileum. Göran Persson er nettopp en politiker som har hatt mot til å la kortsiktige økonomiske popularitetshensyn vike for en bærekraftig utvikling. Han har brukt det unike handlingsrommet han har hatt som statsminister og han har engasjert seg med stor personlig tyngde. Som han selv sier: Det markedet ikke klarer, må politikken gjøre.

Juryens begrunnelse

Sofie-prisens jury har lagt følgende til grunn for tildelingen av Sofie-prisen 2007 til Göran Persson. Under hans ledelse har Sverige:

  • Redusert sine utslipp av klimagasser med 13,5 prosent fra 1996 til 2005. I den samme perioden økte Norge sine utslipp med 2,7 prosent.
  • Innført en nasjonal målsetting om 25 prosents reduksjon i forhold til 1990-nivå innen 2020. Norge har ennå ikke vedtatt noe slikt langsiktig nasjonalt mål.
  • Forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser til fire prosent under 1990-nivå i perioden 2008-2012, selv om Kyotoprotokollen gir landet anledning til utslipp på fire prosent over 1990-nivå i denne perioden.
  • Gjennom satsing på bioenergi og avgifter på fossilt brensel sikret at utslippene fra oppvarming i boliger og næringsbygg har blitt redusert med 40 % siden 1990.
  • Innført avgiftsfritak på biodrivstoff. Sverige har i dag 672 fyllestasjoner for biodrivstoff og mer enn 60 000 biler som kan gå på slikt drivstoff.
  • Bevilget 5,5 milliarder norske kroner til lokale miljøtiltak mellom 1998 og 2002. Over halvparten av disse bevilgningene var klimarelatert. I perioden 2003 til 2006 er det bevilget 1 milliard norske kroner til lokale klimatiltak.
  • Gjennomført store nasjonale informasjonskampanjer om klimaendringene og innført en rekke støtteordninger for energisparing.
  • Satt i gang en ambisiøs jernbaneutbygging hvor Sverige bruker 2,5 ganger mer per innbygger enn Norge.

Sophie Prize Ceremony June 5th 2007

mandag 04. juni 2007

Speech by Sophie Foundation Board, Chair Gunhild Ørstavik

les mer

Sophie Prize Ceremony June 5th 2007

mandag 04. juni 2007

Speech by Minister of Environment Helen Bjørnøy

les mer

Sophie Prize Ceremony June 5th 2007

onsdag 06. juni 2007

Speech by Sophie Prize winner Göran Persson

les mer

Sophie Prize Ceremony June 5th 2007

onsdag 06. juni 2007

Speech by Jostein Gaarder

les mer