Sofie-prisen 2000: Juryens begrunnelse

Kvinnelig miljøjournalist fra Kina får årets Sofie-pris

Vi har gleden av å meddele at Sofie-prisen i år går til den kinesiske miljøjournalisten og aktivisten Sheri Liao, en kvinne som gjennom media og organisasjonen Global Village of Beijing (GVB) (www.ifce.org/gvb/) har klart å mobilisere millioner menneskers miljøengasjement, bidratt til endret livsstil og samtidig hatt en konstruktiv dialog med myndighetene  i Kina. 

Prisvinneren, som er meget kjent i sitt land, står bak en lang rekke miljøprogrammer for TV og radio. Hennes programmer når ut til 100 millioner kinesere.

Liao Xiaoyi (Sheri Liao) ble født i Sichuan, Kina, i 1954. Hun mottok sin Master grad i filosofi i1986 og ble deretter forsker ved Kinas Samfunnsvitenskapelige Akademi. Hun har vært foreleser ved det filosofiske fakultet ved Sichuan Universitetet i 5 år.

Sheri Liao publiserte en rekke artikler om miljøkostnader ved industrialiseringen av Kina før hun begynte Å produsere miljøprogrammer for TV og radio. Hennes første TV-program  "Jordens døtre" ble produsert for sparepenger opptjent som foreleser i USA. Sheri Liao hadde et sterkt ønske om å gjøre en innsats for miljøarbeidet i Kina, og hun valgte å reise fra økonomisk trygghet i USA for å gjøre en innsats i sitt eget land. I 1995 realiserte hun sin drøm om å lage miljøprogram for kinesisk fjernsyn. Den månedlige serien "Grønn sivilisasjon og Kina" produseres for knappe  fire tusen norske kroner per program og når fram til over 100 millioner seere.

Hennes ukentlige TV-serie "Tid for Miljø", som startet i 1996, når fram til 40 millioner kinesere. Programmet er et av Kinas mest populære TV-programmer.

Mens miljøprogrammer i vår vestlige del av verden i stor grad er tradisjonelle naturprogrammer, vier Sheri Liao sine programmer til utfordrende miljøpolitiske tema og fremmer en grunnleggende debatt om verdier som angår vanlige folks hverdag.

Sheri Liao etablerte Global Village of Beijing (GVB) i mars 1996, en uavhengig miljøorganisasjon som bare har kvinnelige ansatte og hvis hovedformål er å øke miljøbevissthet i det kinesiske samfunn. Hun har gjennom denne bevegelsen stått bak en rekke miljøprosjekter i media, både som foreleser og i form av ulike kampanjer. GVB har tatt initiativ til flere miljøkampanjer i lokalsamfunnene. Kampanjer som favner både beboere, lærere, studenter, foreldre og barn, som samarbeider i team for å endre sin livsstil (se hjemmeside for flere detaljer (http://www.ifce.org/gvb/).

Under President Clintons besøk i Kina i 1998 var Sheri Liao en av 7 uavhengige miljøeksperter som var invitert til en rundebordskonferanse med presidenten. Temaet var kommunikasjon mellom USA og Kina gjennom frivillige organisasjoner (se hjemmesidene til GVB).

Sheri Liao har akkurat avsluttet en storstilt markering av Earth Day 2000 Kina.

Sheri Liao planlegger å benytte besøket i Norge godt og skal bl.a. lage et TV-program om norsk miljøarbeid for kinesisk fjernsyn. Hun har med seg en kameramann, og de ønsker å intervjue en rekke personer fra frivillige organisasjoner, myndigheter, presse og næringsliv.

Jorden er ved tusenårs skiftet, utsatt for en tiltagende rovdrift av naturressursene. Den dramatisk økte miljøbelastningen utgjør en sikkerhetstrussel.

Kina, som  rommer 22 % av jordens folk er i dag i kraftig økonomisk vekst. De miljøpolitiske veivalg Kina foretar vil kanskje ha en avgjørende betydning for menneskehetens framtid.

Sofie-prisens jury har lagt følgende til  grunn for tildelingen av Sofie-prisen til Sheri Liao:

  • Hun har på en banebrytende måte og gjennom utrettelig innsats søkt å inspirere og bevisstgjøre det kinesiske folk til økt miljøforståelse og endret livsstil.
  • Hun har evnet å mobilisere millioner av kinesere gjennom media og har samtidig hatt en konstruktiv dialog med myndighetene.
  • Hun har bygget opp en ny miljøbevegelse i Kina i ved etableringen av Global Village of Beijing. Hun har her knyttet nettverk mellom lokalsamfunn, frivillige organisasjoner i Kina og internasjonalt.
  • Hun har våget å sette søkelys på de komplekse miljøutfordringer Kina står overfor og taler varmt for forurensingskontroll, miljøvennlig ressursforvaltning og en bærekraftig livsstil.

Sheri Liao er en inspirasjon for alle mennesker som kjemper for en bærekraftig framtid, og Mahatma Gandhi's ord om enkeltmenneskets betydning virkeliggjøres gjennom hennes innsats for miljøet.